Montering och provning av gravvårdar

Montering och provning av gravvårdar

Entrema följer CGK Centrala Gravvårdskommitténs rekommendationer och gällande arbetsmiljökrav vid gravvårdars montering.

 

Ladda hem "Regler och anvisningar för montering och provning.pdf"

CGK Centrala Gravvårdskommittén 2019

Det som avgör om gravvårdar står säkert och i prydliga rader, är det som finns under markytan - grundläggningskonstruktionen, dubbningen av gravvårdens olika delar och hur gravstenen är dubbad i sockeln. Denna skrift beskriver de arbetsmiljökrav som måste ställas på gravvårdars montering och hur man kan gå till väga för att visa att gravvårdens montering uppfyller dessa krav. De redovisade provningsmetoderna ska göra det möjligt för leverantörer att förvissa sig om att en ny konstruktion är tillräckligt stabil och säker. Även betongkvalitéer/produkter har utvecklats.

Centrala Gravvårdskommitténs, CGK:s, uppgifter:

 • verka för och vidareutveckla god gravkultur
 • stödja lokala traditioner inom kyrkogårdskultur
 • arbeta för bevarande eller återanvändande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatsen
 • främja utvecklingen av gravvårdsdesign, miljö och bestämmelser
 • ge rekommendationer och riktlinjer avseende service och underhåll av äldre gravvårdar
 • utarbeta och rekommendera monterings- och kontrollsystem för gravvårdar
 • ge information om gravvårdar och dess miljö.

CGK består av följande organisationer:

 • Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
 • Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund
 • Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

[Källa: CGK Centrala Gravvårdskommittén 2019]

Ladda hem "Regler och anvisningar för montering och provning.pdf"